Summary of Phd thesis: Pecies composition of gobiidae and eleotridae and biological aspects of some commercial species distributed in the coastal areas of Ben Tre province

Determine the fish composition and biological characteristics of gobies (Gobiidae and Eleotridae) using for fishery management and sustainable development in the Mekong Delta in generally and Ben Tre Province in specifically.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
192    63    1    23-05-2024
12    617    4    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.