Đánh giá hiệu quả hóa giải giãn cơ bằng sugammadex sau phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả hoá giải giãn cơ rocuronium bằng sugammadex sau phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ và đánh giá tính an toàn và tác dụng không mong muốn khi sử dụng sugammadex để hóa giải giãn cơ sau mổ. | T¹p chÝ Y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOÁ GIẢI GIÃN CƠ BẰNG SUGAMMADEX SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ Nguyễn Mạnh Cường*; Ngô Văn Định*; Nguyễn Ngọc Trung* Nguyễn Văn Nam*; Nguyễn Trường Giang**; Nguyễn Trung Kiên* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá hiệu quả hoá giải giãn cơ rocuronium bằng sugammadex sau phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu trên 30 bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ dưới gây mê toàn thể bằng thuốc mê propofol, thuốc giãn cơ rocuronium và giảm đau fentanyl. Kiểm soát thông khí một phổi trong mổ qua ống nội khí quản 2 nòng. Theo dõi độ giãn cơ trên máy TOF scan. Kết thúc cuộc mổ, sử dụng thuốc hoá giải giãn cơ sugammadex liều 2 mg/kg khi xuất hiện trở lại đáp ứng thứ 2 (T2) của TOF sau liều cuối cùng rocuronium, theo dõi huyết động, hô hấp, hồi tỉnh, thời gian phục hồi giãn cơ, thời gian rút ống nội khí quản. Kết quả: thời gian phẫu thuật trung bình 115,37 ± 66,88 phút, lượng thuốc mê propofol tiêu thụ trung bình 1291,67 ± 633,85 mg. 100% bệnh nhân đủ tiêu chuẩn rút ống nội khí quản ngay sau phẫu thuật. Thời gian trung bình phục hồi giãn cơ từ T2 đến tỷ lệ TOF lớn hơn 0,7; 0,8 và 0,9 lần lượt 2,04 ± 0,58 phút; 2,46 ± 0,66 phút và 2,86 ± 0,67 phút; thời gian rút ống nội khí quản sau tiêm sugammadex trung bình 4,37 ± 1,02 phút; tất cả bệnh nhân có giá trị TOF > 0,9 sau mổ giờ thứ 1, giờ thứ 2. 1 bệnh nhân xuất hiện mạch chậm sau tiêm sugammadex, không phát hiện tác dụng phụ khác trên hệ hô hấp và tuần hoàn sau khi tiêm sugammadex. Kết luận: sugammadex liều 2 mg/kg phục hồi giãn cơ nhanh sau phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ. Không tồn dư giãn cơ sau mổ, tính an toàn cao, ít ảnh hưởng trên hệ hô hấp và tuần hoàn. * Từ khóa: Phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ; Sugammadex; Rocuronium; Hoá giải giãn cơ. Assessment of the Effect of Sugammadex on Muscle Reversal Relaxation after Video-Assisted Thoracic Surgery Summary Objectives: To evaluate the efficacy of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    92    2    15-07-2024
55    98    2    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.