Thơ Miên Di - nhìn từ cái biểu đạt

Bắt nhịp với dòng chảy của nền thơ Việt Nam hiện đại, thơ đương đại đã có những kiến tạo và sớm khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự vận động và phát triển của thời đại mới. Trong rất nhiều gương mặt thơ mang phong cách riêng không dễ lẫn thì bút danh miên di của “chàng thi sĩ phố núi” – Lê Xuân Hòa đã không còn xa lạ với những người yêu thơ. Ngòi bút phóng khoáng, phá cách, dụng ý lạ hóa cái biểu đạt của miên di đã mang đến một sắc điệu mới cho thơ đương đại. | Thơ Miên Di - nhìn từ cái biểu đạt ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 129 - 133 e-ISSN: 2615-9562 THƠ MIÊN DI - NHÌN TỪ CÁI BIỂU ĐẠT La Nguyệt Anh1, Hoàng Điệp2* 1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2 Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Bắt nhịp với dòng chảy của nền thơ Việt Nam hiện đại, thơ đương đại đã có những kiến tạo và sớm khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự vận động và phát triển của thời đại mới. Trong rất nhiều gương mặt thơ mang phong cách riêng không dễ lẫn thì bút danh miên di của “chàng thi sĩ phố núi” – Lê Xuân Hòa đã không còn xa lạ với những người yêu thơ. Ngòi bút phóng khoáng, phá cách, dụng ý lạ hóa cái biểu đạt của miên di đã mang đến một sắc điệu mới cho thơ đương đại. Từ khóa: Lê Xuân Hòa; thơ; thơ đương đại; thơ miên di; cái biểu đạt. Ngày nhận bài: 14/5/2019; Ngày hoàn thiện: 20/5/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 POETRY MIÊN DI – VIEWING FROM SIGNIFIER La Nguyet Anh1, Hoang Diep2* 1 Hanoi Pedagogical University 2 2 TNU – University of Education ABSTRACT Catching up with the flow of modern Vietnamese poetry, contemporary poetry has made creations and soon affirmed its position and role in the movement and development of the new era. Among many poets with idiosyncratic styles which are not easy to be confused, the famous pen-name: "mountain poet" - Le Xuan Hoa has no longer been strange to those who love poetry. The liberal pen, breaking the way and deliberately aiming at making the signifier mien di strange have brought a new tone to contemporary poetry. Keywords: Lê Xuân Hòa; poetry; contemporary poetry; poetry mien di; signifier. Received: 14/5/2019; Revised: 20/5/2019; Approved: 06/6/2019 * Corresponding author. Email: hoangdiepdhsp@ ; Email: jst@ 129 La Nguyệt Anh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 129 - 133 1. Đặt vấn đề giản dị đồng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    126    2    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.