Ứng phó với nước biển dâng ở Cà Mau

Bài viết trình bày ảnh hưởng hiện hữu của biến đổi khí hậu, triển khai các dự án ứng phó như: cắt giảm khí nhà kính, quy chế phối hợp hành động liên vùng giữa Cà Mau với đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng hệ thống vành đai rừng ngập mặn ven biển bảo đảm phòng hộ chắn sóng . | Ứng phó với nước biển dâng ở Cà Mau hue tien - Kinh nghiem quot Ufng plio v0i nirac iiien dang of Ca IVIau O LUU THANH TRUNG Vu Khoa hgc Cong nghe Bd Tai nguyen va Moi trudng N ham giam nhung tac hai kha nang anh hudng tren cac ITnh vuc phat then KT-XH cua dia phuang do bien ddi khi hau va nudc bien dang BDKH amp NBD gay ra tinh Ca Mau de ra nhieu giai phap tich cub de ung pho giam thieu tdn that. A n h h u d n g hien h u u cua pho vai BDKH bien doi k h i hau Dua vao dy bao tU Uy ban Lien Chfnh phO ve BDKH IPCC trong thdi gian tU 30 - 50 nam ldi 2 kich ban BDKH amp NBD khac nhau Trung binh 25 cm va eye dai 50 cm dugc lya chpn de tfnh loan Trong dieu kien hien tai ngoai hai khu vyc bao tdn U Minh Ha va U Minh Thupng la he sinh thai ngpl triJ nudc mUa bang he thdng de. cdng va dap lam. eon lai phan Idn dien lich ciia linh deu bi anh hudng bdi hai che dd thiiy trieu Ban nhat trieu bien Ddng va nhat trieu bien Tay. Trong thdi ky miia khd dien tfch cd dp man xam nhap vupt hPn 28 g l chiem xap xi 6 0 Theo ke t qua md phong mUc do khdng cd ngudn bo sung vi dat eanh tac cua tinh va dat mUe nUdc trai rdng va bien doi eao vay thieu nudc trong miia kho kha dinh vao thang 4. 5 hang nam. ven bie n Ddng bien Tay va giam nghiem trpng dae biel la thang 4 dan vao trong ndi ddng vi the va thang 5. Thuy Irieu bid n Ddng vdi ndng do man cung giam khi vao Vdi kjch ban mUe NBD 25 cm. dinh trieu cao. ket hpp cung gid sau trong ndi ddng Vimg giGfa 2 thi ndng dd man dat gia trj Idn ddng la nguydn nhan chinh day sdng Trem Trem - Cai Tau khu nhal van trong thang 4 va 5 vdi man xam nhap vao ndi ddng. bao tdn rimg U Minh va mpt vai gia trj gt 28 g l. Trong mua khd dac biet la dai da t ven bien. khu san xuat liia quanh dd dupe 4 0 dien tfch cd mUc nude lt 1 0 Ngoai ra do dae diem thuy van bao ve ngan man triet de dp man m va trong miia mua dien tfeh nay va hd Ihdng kenh mupng e h i n g trong nhiJng khu vyc nay ludn lt 4 ehiem khoang 15 . NBD lam gia chit cung la nguyen nhan khie n man xam .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    48    4    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.