Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường đại học Tiền Giang

Mục đích của bài viết là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Tiền Giang. Nghiên cứu dựa trên lý thuyết hành vi dự định của Ajzen (1991) kết hợp với các nghiên cứu liên quan để xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất gồm bảy nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp. | 170 Võ V. Hiền Lê H. V. Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 16 2 170-192 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường đại học Tiền Giang A study of factors affecting Tien Giang university students entrepreneurial intention Võ Văn Hiền1 Lê Hoàng Vân Trang1 Trường Đại học Tiền Giang Việt Nam 1 Tác giả liên hệ Email lehoangvantrang@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Mục đích của bài viết là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Tiền Giang. Nghiên cứu dựa trên lý thuyết hành vi dự định của Ajzen 1991 kết hợp với các nghiên cứu liên quan để xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất gồm bảy nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp. Nghiên cứu định tính nhằm điều chỉnh mô hình và thang đo sơ bộ hình thành mô hình và thang đo nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu định lượng được tiến hành để kiểm định độ tin cậy Ngày nhận 09 07 2020 thang đo và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý Ngày nhận lại 22 09 2020 định khởi nghiệp thông qua phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Duyệt đăng 30 10 2020 Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có năm nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là 1 đặc điểm tính cách 2 giáo dục khởi nghiệp 3 kinh nghiệm 4 nhận thức kiểm soát hành vi và 5 quy chuẩn chủ quan. Dựa trên kết quả nghiên cứu một số hàm ý quản trị liên quan đến 5 nhân tố ảnh hưởng cũng được đưa ra nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên nhà trường đồng thời đề Từ khóa xuất hướng nghiên cứu cho tương lai. ý định khởi nghiệp kinh nghiệm ABSTRACT tính cách sinh viên The objective of this paper is to identify the factors affecting Tien Giang university students entrepreneurial intention. The study based on the theory of Planned Behavior Ajzen 1991 and previous relevant empirical studies to build a proposed research model which included seven factors influencing students entrepreneurial intention. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    6    1    18-06-2021
4    4    0    18-06-2021
68    8    1    18-06-2021