Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Báo cáo tài chính hợp nhất – vấn đề lý luận và thực tiễn

Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận chung của các chuẩn mực kế toán Quốc tế về các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất; thực trạng lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam; một số ý kiến để hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN THỊ KIM OANH SO SÁNH ĐỐI CHIẾU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN THỊ KIM OANH SO SÁNH ĐỐI CHIẾU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS. BÙI VĂN DƯƠNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN So sánh đối chiếu chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt nam trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Đây là đề tài luận văn Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kế toán kiểm toán. Luận văn chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT. . 03 Các khái niệm và các chuẩn mực liên quan . 03 Các khái niệm . 03 Các chuẩn mực liên quan . 03 Những điểm mới của IFRS 3 ban hành 01 2008 thay cho IFRS 3 ban hành 2004 . 03 Những điểm mới của IAS 27 ban hành 01 2008 thay cho IAS 27 ban hành 2003 . 07 . Một số nội dung chính của Chuẩn mực kế toán Quốc tế về Hợp nhất kinh doanh IFRS 3 và Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con IAS 27 . 08 . Hợp nhất kinh doanh IFRS 3 . 08 Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh . 08 Xác định công ty mẹ . 08 Xác định ngày mua. 09 Ghi nhận và đo lường tài sản xác định mua nợ phải trả được thừa nhận và lợi ích cổ đông thiểu số trong công ty con. 09 Ghi nhận và đo lường lợi thế thương mại hoặc lãi từ việc mua hời . 13 Trình bày báo cáo tài chính . 16 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.