Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Từ tâm lý học hành vi đến thị trường chứng khoán - Sự mâu thuẫn về nhận thức và cách thức giải quyết những mâu thuẫn này của nhà đầu tư

Điểm nổi bật của đề tài nghiên cứu này là góp phần giảm bớt một số mặt hạn chế nêu trên thông qua một phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác. Cách tiếp cận này sẽ giúp chúng ta đi sâu tìm hiểu những xung đột do mâu thuẫn về nhận thức gây ra và chiến lược ứng phó nhằm giải quyết những xung đột nội tâm của nhà đầu tư. Mục đích chính của đề tài nghiên cứu này là góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách thức loại bỏ những mâu thuẫn về nhận thức của nhà đầu tư vì đây là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đầu tư của họ. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - Tạ Trí Cường TỪ TÂM LÝ HỌC HÀNH VI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SỰ MÂU THUẪN VỀ NHẬN THỨC VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT NHỮNG MÂU THUẪN NÀY CỦA NHÀ ĐẦU TƯ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - Tạ Trí Cường TỪ TÂM LÝ HỌC HÀNH VI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SỰ MÂU THUẪN VỀ NHẬN THỨC VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT NHỮNG MÂU THUẪN NÀY CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Chuyên ngành Kinh tế tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TRẦN NGỌC THƠ TP. Hồ Chí Minh Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế Từ tâm lý học hành vi đến thị trường chứng khoán Sự mâu thuẫn về nhận thức và cách thức giải quyết những mâu thuẫn này của nhà đầu tư là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trình bày trong luận văn phản ánh đầy đủ và chính xác các kết quả thu thập được trong quá trình khảo sát của đề tài. Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2010 Tác giả luận văn Tạ Trí Cường LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Trần Ngọc Thơ suốt thời gian qua đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn gia đình và các bạn học cùng lớp đã hết lòng giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2010 Tạ Trí Cường MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1 2. Sơ lược các lý thuyết nền tảng của hiệu ứng phân bổ tài khoản .2 . Lý thuyết về rủi ro .2 . Lý thuyết ác cảm với hối . Lý thuyết mâu thuẫn về nhận thức .4 3. Hạn chế của các nghiên cứu trước 4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .6 5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .6 6. Phương pháp nghiên cứu .6 7. Bố cục của đề tài nghiên cứu .7 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ . Tổng quan các lý thuyết nền tảng .8 . Các nghiên cứu về hiệu ứng phân bổ tài khoản .8 . Mâu thuẫn về nhận thức và chiến lược ứng phó .14 . Giới tính

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.