Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của hệ thống thuế thu nhập đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần – Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu tổng quát để xác định những nhân tố nào thực sự ảnh hưởng đến việc hình thành cấu trúc vốn của các công ty cổ phần trong bối cảnh Việt Nam, bao gồm cả nhân tố vĩ mô và vi mô, trong đó có nhân tố chính sách thuế thu nhập, . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHÍ MINH - PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THUẾ THU NHẬP ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Kinh Tế Chí Minh - PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THUẾ THU NHẬP ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT Tp. Hồ Chí Minh NĂM 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan ộin dung luận văn này là công trình nghiên cứu của bản thân có sự hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học là . Phan Thị Bích Nguyêt. Các số liệu và nội dung trong nghiên cứu này là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Kết quả nghiên cứu chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Tác giả luận văn PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 CÁC NGHIÊN CỨU VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP ĐẾN CẤU TRÚC VỐN . 1 . Khái niệm cấu trúc vốn . 1 . Ưu nhược điểm của các thành phần cấu trúc vốn . 1 . Nợ . 1 . Vốn chủ sở hữu . 2 . Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp . 3 . Lý thuyết MM . 3 . Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn . 4 . Lý thuyết trật tự phân hạng . 6 . Các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn . 7 . Nhóm nhân tố vi mô . 7 . Lợi nhuận . 7 . Quy mô công ty . 8 . Cơ hội tăng trưởng . 9 . Tài sản hữu hình . 9 . Đặc điểm riêng của sản phẩm . 9 . Rủi ro của công ty . 10 . Chu kỳ tăng trưởng của doanh nghiệp . 10 . Đặc điểm ngành . 10 . Khả năng tiếp cận thị trường vốn . 11 . Nhóm nhân tố vĩ mô . 11 . Tình hình kinh tế vĩ mô . 11 . Lạm phát . 12 . Thuế . 12

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    8    2    30-09-2022
2    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.