Tác động của doanh nghiệp FDI đến nhu cầu sử dụng lao động không có kỹ năng ở Việt Nam

Bài viết sử dụng số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2012-2017 của Tổng cục Thống kê (TCTK) để phân tích tác động của doanh nghiệp FDI đến nhu cầu sử dụng lao động không có kỹ năng ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, giai đoạn 2012-2017 số lượng doanh nghiệp FDI đã tăng nhanh (9,14%/năm). Bên cạnh đó, doanh nghiệp FDI cũng góp phần giải quyết việc làm cho người lao động Việt Nam (số lao động khu vực này là lao động, chiếm 30% số việc làm trong các doanh nghiệp theo hình thức sở hữu). | TÁC ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP FDI ĐẾN NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ KỸ NĂNG Ở VIỆT NAM ThS. Nghiêm Thị Ngọc Bích1 Tóm tắt Bài viết sử dụng số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2012-2017 của Tổng cục Thống kê TCTK để phân tích tác động của doanh nghiệp FDI đến nhu cầu sử dụng lao động không có kỹ năng ở Việt Nam. Kết quả cho thấy giai đoạn 2012-2017 số lượng doanh nghiệp FDI đã tăng nhanh 9 14 năm . Bên cạnh đó doanh nghiệp FDI cũng góp phần giải quyết việc làm cho người lao động Việt Nam số lao động khu vực này là lao động chiếm 30 số việc làm trong các doanh nghiệp theo hình thức sở hữu . Tỷ trọng lao động chưa qua đào tạo ở khu vực này có xu hướng giảm qua các năm 38 68 năm 2012 xuống 23 24 năm 2017 . Tuy nhiên bằng phương pháp ước lượng OLS một lần nữa khẳng định sự đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Việt Nam vẫn có xu hướng tiếp tục sử dụng nhiều lao động giản đơn. Từ khóa Doanh nghiệp FDI lao động giản đơn tác động. Abstract This paper uses the 2012-2017 enterprise survey data of the General Statistics Office GSO to analyze the impact of FDI the impact of FDI on unskilled worker demand in Vietnam. The results showed that in the period of 2012-2017 the number of FDI enterprises increased rapidly 9 14 per year . Besides FDI enterprises also contributed to creating jobs for Vietnamese workers the number of employees in this area was from 3 830 491 accounting for 30 of the employment in enterprises by ownership . The proportion of untrained workers in this area tended to decrease over the years 38 68 in 2012 to 23 24 in 2017 . However by the OLS estimation method once again the investment of FDI enterprises in Vietnam still tended to continue using many unskilled workers. Keywords FDI enterprise unskilled workers impact. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong tăng tưởng kinh tế ở Việt Nam điển hình là lao động chiếm tỷ lệ nhỏ song năng suất lao động khu vực này luôn ở mức cao góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng số lượng và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.