Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ băng thông rộng tại tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ băng thông rộng tại Bắc Ninh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước nhằm mục tiêu đề ra. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG KHUÊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BĂNG THÔNG RỘNG TẠI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG KHUÊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BĂNG THÔNG RỘNG TẠI TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. VŨ BÁ THỂ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN T i i g S iệ ế ả ghi g h g h h g ể ả ệ h T i i g M i gi h iệ h hiệ ả i h g i g h g g Thái Nguyên tháng 5 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Khuê Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN T g á ì h h hiệ L h i h gi ạ iề iệ h i ừ hiề á hâ hể T ớ hế e i ả hâ h h hấ ới TS Vũ Bá Thể hầ gi ì h iế h ớ g ẫ e g hời gi e h hiệ Để h h h i i hâ h h ả B Giá hiệ Phò g Đ ạ Kh S Đại h ù g á hầ giá g ờ g Đại h Ki h ế Q ả Ki h h Thái Ng ì h gi ạ i iề iệ h e g á ì hh h hiệ ề i Nhâ i i hâ h h ả Sở Th g i T ề h g h Bắ Ni h h ạ Viễ h g Bắ Ni h gi ì h ạ è g ghiệ ạ iề iệ g i gi ể ih h h ghiệ Xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên tháng 5 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Khuê Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT . vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . viii DANH MỤC CÁC HÌNH . ix MỞ ĐẦU . 1 1. Tí h ấ hiế ủ ề i . 1 2. M i ghi . 2 3 Đ i g hạ i ghi . 2 4 Nhữ g ó g gó ới ủ . 3 5 B ủ . 3 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝNHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BĂNG THÔNG RỘNG . 4 . Nhữ g ấ ề h g ề h g h g g . 4 111 D h g h g g ả hẩ ủ g h g g . 4 1 1 2 Đặ iể ủ h g h g g . 6 1 1 3 Cá hâ ả h h ở g ới h g h g g . 12 . Q ả ý h ớ i ới h g h g g . 18 1 2 1 Khái iệ ả ý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.