Bài giảng môn GDCD lớp 9 - Bài 8+9: Lao động sáng tạo và hiệu quả (Tiết 4)

Bài giảng môn GDCD lớp 9 - Bài 8+9: Lao động sáng tạo và hiệu quả (Tiết 4) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập kiến thức về làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; luyện tập trả lời câu hỏi và giải quyết các tình huống có liên quan đến làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; . Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Trườ ng THCS Thành ph ố B ến Tre Tổ S ử Địa GDCD Bài g iảng Giáo d ục c ô ng dân 9 Trườ ng THCS Thành ph ố B ến Tre Tổ S ử Địa GDCD Bài g iảng Giáo d ục c ô ng dân 9 Ch ủ đ ề LAO ĐỘNG S ÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ Tiết 4 Ôn tập kiến th ức Ch ọn c âu trả lời đúng nh ất 1. Làm việc . là tạo ra nhiều s ản ph ẩm tốt c ó c h ất lượ ng c ả v ề n ội dung và hình th ức tro ng m ột th ời g ian ng ắn. B. c ó năng s u ất c h ất lượng hiệu A. năng đ ộng s áng tạo . qu ả. C. tự g iác s áng tạo . D. tự g iác năng s u ất và s áng tạo . 2. Làm việc c ó năng s u ất c h ất lượng hiệu qu ả là tạo ra đ ượ c . tro ng m ột th ời g ian ng ắn. B. nhiều s ản ph ẩm m ẫu mã đ ẹp A. th ật nhiều s ản ph ẩm. g iá rẻ. D. nhiều s ản ph ẩm c ó g iá trị và C. nhiều s ản ph ẩm đ ắt tiền. c h ất lượ ng c ao . 3. Làm việc c ó năng s u ất c h ất lượ ng hiệu qu ả là yê u c ầu đ ối v ới . A. tất c ả nh ững ng ười lao B. nh ững ng ườ i lao đ ộng c h ưa đ ộng . ng h ỉ h ưu. C. nh ững ng ười đang tro ng đ ộ tu ổi lao đ ộng . D. m ột b ộ ph ận ng ười lao đ ộng . 4. Để đ ảm b ảo năng s u ất c h ất lượng hiệu qu ả tro ng quá trình làm việc đò i h ỏi ng ườ i lao đ ộng ph ải . A. tăng s ố lượ ng nh ưng v ẫn đ ảm B. tăng nhanh s ố lượng s ản b ảo c h ất lượ ng . ph ẩm. C. c h ạy the o lợi nhu ận b ằng m ọi D. đ ầu tư c ho c h ất lượ ng s ản g iá. ph ẩm. 5. Để làm việc c ó năng s u ất c h ất lượ ng hiệu qu ả c húng ta c ần ph ải tránh điều nào s au đây A. Lao đ ộng tự g iác s áng tạo . B. Làm việc năng đ ộng s áng tạo . C. Buô ng lỏng kỉ lu ật lao đ ộng . D. Rè n luy ện đ ể nâng c ao tay ng h ề. 6. Làm việc c ó năng s u ất c h ất lượ ng hiệu qu ả s ẽ g iúp c ho m ỗi c á nhân g ia đình và xã h ội từng b ước . A. phát triển và h ội nh ập. B. nâng c ao c h ất lượng c u ộc s ống . C. đ ổi m ới và phát triển. D. kiếm đ ượ c nhiều tiền. Giải th ưở ng đ ồng Bài tập Bài tập 1 S GK The o e m nh ững hành vi nào s au đây th ể hiện làm việc c ó năng s u ất c h ất lượng hiệu qu ả Vì s ao a Để tranh thủ thời gian trong giờ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.