Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần do đới đứt gãy kinh tuyến 109 độ gây ra cho các vùng bờ biển Việt Nam

Bài viết Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần do đới đứt gãy kinh tuyến 109 độ gây ra cho các vùng bờ biển Việt Nam trình bày việc áp dụng mô hình COMCOT để mô phỏng các kịch bản sóng thần cực đại do động đất phát sinh trên đới đứt gãy kinh tuyến 109 độ gây ra và đánh giá tác động của sóng thần tới các vùng bờ biển của Việt Nam. | Vietnam Journal of Marine Science and Technology Vol. 21 No. 4 2021 449 470 DOI https 1859-3097 17023 https jmst Scenario-based tsunami hazard assessment for the coast of Vietnam from the 109o Meridian fault zone Nguyen Hong Phuong1 2 3 Bui Cong Que1 Vu Van Phong1 Pham The Truyen1 1 Institute of Geophysics VAST Vietnam 2 Graduate University Science and Technology VAST Vietnam 3 IRD Sorbonne Universités UPMC Univ Paris 06 93143 Bondy Cedex France E-mail ptt502@ Received 12 July 2020 Accepted 1 December 2020 2021 Vietnam Academy of Science and Technology VAST Abstract Located on the continental shelf and stretching approximately 1 000 km along the Central and Southern Central coasts of Vietnam the 109o Meridian Fault system has long been recognized as seismically active. Empirical evidence of the seismic volcanic and submarine landslide activities also suggests that this fault might be capable of originating near-field tsunamis which can harm the Vietnamese coastal zone. This paper investigates the possibility of the near-field tsunamis from the 109o Meridian Fault and their impact on the Vietnamese coasts. Location and segmentation of the 109o Meridian fault were determined using seismological geophysical data and geomorphologic evidence. The fault s seismotectonic and geodynamic characteristics were used to model the tsunami source. The COMCOT model was used for simulating three worst-case tsunami scenarios excited by earthquakes with Mw originated in two different segments of the 109o Meridian Fault source. The relationship between tsunami wave height and the source-to-coast travel time is investigated in detail at the virtual sea-level stations distributed along the Vietnamese coastline. The simulation results are presented in the deep-ocean tsunami amplitude maps for the entire East Vietnam Sea region and the coastal tsunami amplitude maps for the Vietnamese coasts. The simulation results show the highest .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.