Ngưỡng tiêu dùng tối thiểu đối với nước sinh hoạt tại các nước đang phát triển: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Bài viết trình bày ngưỡng tiêu dùng tối thiểu đối với nước sinh hoạt tại các nước đang phát triển. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 5 thành phố trực thuộc trung ương trong Khảo sát mức sống các hộ gia đình Việt Nam 2018 để ước lượng hàm cầu nước của các hộ gia đình tại Việt Nam. | NGƯỠNG TIÊU DÙNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Nguyễn Hoài Sơn Khoa Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Email nhson@ Mã bài JED-924 Ngày nhận 09 08 2022 Ngày nhận bản sửa 03 09 2022 Ngày duyệt đăng 14 09 2022 Tóm tắt Nghiên cứu sử dụng số liệu của 5 thành phố trực thuộc trung ương trong Khảo sát mức sống các hộ gia đình Việt Nam 2018 để ước lượng hàm cầu nước của các hộ gia đình tại Việt Nam. Sử dụng dạng hàm Stone-Geary kết hợp với biến công cụ giá của Taylor Taylor amp cộng sự 1981 cho biểu giá bậc thang nghiên cứu đã xác định được độ co giãn của cầu theo giá tại 5 thành phố nói chung khu vực thành thị và nông thôn nói riêng lần lượt là -0 24 -0 19 và -0 25. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng xác định được ngưỡng tiêu dùng tối thiểu của 3 nhóm trên lần lượt là 3 67 3 94 và 3 23m3 hộ tháng. Kết quả này có thể sử dụng làm giá trị tham khảo cho các quốc gia đang phát triển khác đặc biệt là cung cấp thêm quan sát để các nghiên cứu khác có thể so sánh sự khác biệt về ngưỡng sử dụng tối thiểu giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển trên diện rộng. Từ khóa Giá bậc thang hàm cầu nước Stone-Geary. Mã JEL B2 C26 D12. The subsistence level of residential water in developing countries The case of Vietnam Abstract The paper employed data from five municipalities in Vietnam Household Living Standards Survey 2018 to estimate the residential water demand function in Vietnam. The estimation based on the Stone-Geary function combined with the price instrument variable for block tariffs specified by Taylor et al. 1981 . The results show that the price elasticity of demand in five municipalities in general as well as in urban and rural areas were and . Besides the findings also illustrate that the subsistence thresholds of three groups were and m3 household month respectively. The results provide additional empirical observation for other studies to compare .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    89    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.