Báo cáo khoa học: "A Statistical Model for Domain-Independent Text Segmentation"

We propose a statistical method that finds the maximum-probability segmentation of a given text. This method does not require training data because it estimates probabilities from the given text. Therefore, it can be applied to any text in any domain. An experiment showed that the method is more accurate than or at least as accurate as a state-of-the-art text segmentation system.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    136    7    15-06-2024
366    95    8    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.