Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 5 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Chương 1 giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, nội dung cơ bản của pháp luật bầu cử nước ta hiện nay. . | BÀI CHẾ ĐỘ BẦU CỬ NỘI DUNG CHÍNH I. KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ BẦU CỬ II. CÁC NGUYÊN TẮC BẦU CỬ III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT BẦU CỬ NƯỚC TA HIỆN NAY I. KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ BẦU CỬ 1. Định nghĩa bầu cử 2. Định nghĩa chế độ bầu cử 1. Định nghĩa bầu cử Bầu cử là thủ tục mà theo đó một nhóm người xác định (nhân dân, cử tri, tập thể, cá nhân) bầu ra một người hay nhiều người thực hiện chức năng xã hội nào đó. 2. Định nghĩa chế độ bầu cử Một chế định của quan trọng của luật Hiến pháp. Chế độ bầu cử là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội được hình thành trong quá trình tiến hành bầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG