Tiếp cận hệ sinh thái - xã hội trong đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển giao thông đường bộ ở Tây Nguyên

Nghiên cứu này đề cập đến các yếu tố về xã hội trong mối tương tác với các hệ sinh thái tự nhiên. Cách tiếp cận này đã được sử dụng trên thế giới và có thể áp dụng phù hợp trong đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển giao thông đường bộ ở Tây Nguyên, tại các khu vực có tính đa dạng sinh học cao. Mời các bạn tham khảo! | TIẾP CẬN HỆ SINH THÁI - XÃ HỘI TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TÂY NGUYÊN Phạm Hoài Nam Viện Công nghệ Mới Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Tóm tắt Tiếp cận hệ sinh thái - xã hội trong đánh giá tác động môi trường là một hướng đi mới. Nghiên cứu này đề cập đến các yếu tố về xã hội trong mối tương tác với các hệ sinh thái tự nhiên. Cách tiếp cận này đã được sử dụng trên thế giới và có thể áp dụng phù hợp trong đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển giao thông đường bộ ở Tây Nguyên tại các khu vực có tính đa dạng sinh học cao. Từ khóa Tiếp cận Hệ sinh thái - xã hội Sinh thái học giao thông đường bộ Đánh giá tác động môi trường Tây Nguyên. ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam là một quốc gia đang phát triển việc xây dựng hệ thống giao thông đường bộ đang là một nhu cầu bức thiết và có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Gần đây trong báo cáo quốc gia của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững Rio 20 6 2012 đã khẳng định Quá trình thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam là quá trình có sự tham gia của các bên liên quan bao gồm Chính phủ các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng doanh nghiệp bao gồm cả nhà nước và tư nhân. Trong quá trình hoạch định và thực hiện các chính sách phát triển phải được toàn dân tham gia theo phương thức dân biết dân bàn dân làm và dân kiểm tra Bộ GTVT 2012 CHXHCNVN 2012 . Trong quá trình triển khai các dự án giao thông đường bộ các báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đã được lập và tuân thủ nghiêm túc theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam. Nhiều phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng trong quá trình lập ĐTM tuy nhiên cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái hay tiếp 305 cận hệ sinh thái - xã hội trong các báo cáo còn hạn chế hoặc chưa được đề cập. Trên thế giới hiện nay cách tiếp cận hệ sinh thái - xã hội trong các dự án phát triển giao thông đã trở nên phổ biến. Việc tiếp cận này giúp giải thích sự tương tác giữa đường bộ với hệ sinh thái cảnh quan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.