Evaluation of entrepreneurial awareness and skills of college of business management students in Taguig City University

Entrepreneurship contributes significantly in a country’s economic wealth. In the Philippines, there is a great opportunity for entrepreneurial ventures. This study examined the entrepreneurial awareness and skills of 330 college students of the College of Business Management at Taguig City University. Specifically examined in this paper were the levels of entrepreneurial awareness, characteristics of an entrepreneur, awareness on the role of entrepreneurship in the economy, problems associated with entrepreneurial awareness and skills, and strategies to enhance entrepreneurial awareness. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    25    1    17-01-2022
18    11    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.