Chemical composition and physical characteristics of faeces in horses with and without free faecal liquid – two case-control studies

Free faecal liquid (FFL) is a condition in horses characterised by two-phase (one solid and one liquid) separation of faeces. Causes of the condition are unknown, but disturbed hindgut fermentation has been suggested as it may alter biochemical composition and appearance of faeces in equines. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    94    2    18-06-2024
57    15    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.