Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa trục khuỷu và thanh truyền (Nghề: Công nghệ ô tô) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa trục khuỷu và thanh truyền với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được nhiệm vụ của thân máy; Mô tả đúng cấu tạo thân máy của các loại động cơ; Phát biểu đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra và sửa chữa thân máy; Nhận dạng được các loại thân máy. | UY BAN NHAN DAN QU N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU T CONG NGH j HUNG VUONG GIAOTRINH Bao drrO ng va sfra chira tryc khuYu va thanh truyen Nghe Cong ngh o to TRINH DO TRUNG CAP TPHCM-2019 LOI GIOI THlf U Cong ngh sii a chii a o to la m jt mang kiin thuc cho nhii ng nguo i cong nhan su a chii a o to tuO ng lai. Kiin thuc cita mo dun se giup cho ngu amp i h9c bu6 c adu tiip c m au fc v6 i a6i tiwng nghJ nghi p tit a6 c6 thi xac iltnh au9 c m tc aich va tam thi h9c tgp. H9c xong mo dun nay h9c vien se c6 kha nang 1. Trinh bay clung vai tro va Itch sit phat triin cita o to. 2. Trinh bay clung cac lor ti o to va cdu tgo chung cita o to. 3. Trinh bay clung khai ni m vJ hi n tu fng qua trinh va cac giaiaogn mai man chi tiit. 4. Trinh bay clung khai ni m vJ cac phuO ng phap su a chii a va cong ngh ph c h6i chi tiit. 5. Nh m dgng clung cac logi o to va cac b j ph 1 . . MUCLUC TRANG I .Bai 1. Thoo l p nh d g b9 ph c6 dinh va CO du trµc khuyu thanh truySn2 2. Bao duong b9 ph c6 dinh cua va CO ciu trµc khuyu thanh truySn . 14 3 .Bai 3. Sua chfra b9 ph c6 djnh cua d9ng ca . 24 4 Bai 4. Sua chfra xy lanh . 34 5 Bai 5. Suachuanhumpott lng . 37 6 Bai 6. Sua chfra nhum thanh truySn . 48 7 Bai 7. Sua chfra nhum trµc khuyu . 57 li u tham khao . 66 2 BAI 1 . THAO LAP D4NG B p co IlJNH vA ca CAUTRVCKHUYUTHANHTRUYEN Gi6i tbi u Than may la m9t chi tdt c6 dfnh cita d9ng ca n6 dong vai tro la m9t khung xuang tt to nen m6i lien h giua ccic ca cciu h th6ng. H9c vien se du 3 . A. THUYET TRINH CO MINH HOA TAI PHONG HOCA A . .T CHUYEN MON HOA I. Cong d1 ng Than may kh6i xi lanh la b9 ph n dung dS Hip d t va b6 tri h u hSt cac C lm chi tiSt cua d9ng ca nhu xi lanh nh6m tfl lc khuyu nh6m pit tong thanh truySn tfl lc cam barn nhien li u barn d u barn nu amp c . II. Di u ki n lam vi c Trong qua trinh d 4 Hi n nay than may c6 th6 due li n vm nua tren cua cac te ho c than may due liSn v amp i ca cac te. Hinh dang kich thrr amp c cua than may phv thu k vao lo i d9ng ca s6 lrrqng xi lanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    90    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.