Phương pháp điều khiển bám điểm công suất cực đại pin mặt trời sử dụng Double Deep Q Network

Việc sử dụng các phương pháp của lý thuyết điều khiển cổ điển cho bài toán bám điểm công suất cực đại (Maximum Power Point Tracking - MPPT) đã cho những kết quả rất tốt. Tuy nhiên, các phương pháp đó chưa tối ưu trong những điều kiện làm việc khác nhau, do vậy báo cáo này đề xuất một phương pháp điều khiển MPPT tổng quát dựa trên thuật toán học tăng cường (Reinforcement Learning – RL). | CÁC ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SESSION TWO SESSION 2 Phòng Jasmine 1 Chủ tọa Hoàng Trung Kiên Nguyễn Quốc Minh PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI PIN MẶT TRỜI SỬ DỤNG DOUBLE DEEP Q NETWORK Nguyen Duc Long 1 Hoang Tien Thang 1 Vu Thi Thuy Nga 1 Sinh viên chuyên ngành Điều Khiển và Tự Động Hóa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội TÓM TẮT Việc sử dụng các phương pháp của lý đó chưa tối ưu trong những điều kiện làm thuyết điều khiển cổ điển cho bài toán bám việc khác nhau do vậy báo cáo này đề xuất điểm công suất cực đại Maximum Power một phương pháp điều khiển MPPT tổng Point Tracking - MPPT đã cho những kết quát dựa trên thuật toán học tăng cường quả rất tốt. Tuy nhiên các phương pháp Reinforcement Learning RL TỪ KHÓA Điều khiển MPPT thuật toán học tăng cường Double Deep Q Network 1. GIỚI THIỆU 2. PHƯƠNG PHÁP Phần nội dung mà nhóm sinh viên muốn Mô hình đề xuất trình bày đề xuất bao gồm 4 phần Đề xuất một phương pháp điều khiển MPPT sử dụng Double Deep Q Network Vấn đề điều khiển MPPT đem lại hiệu quả cao hơn trong bài toán Phương pháp học củng cố áp dụng bám điểm công suất cực đại so với các mô cho bài toán MPPT Reinforcement hình MPPT truyền thống và bằng phương learning for MPPT pháp Q Learning đã được đề xuất trước đây Thuật toán Double Deep Q Network Đặc điểm kĩ thuật DDQN Vấn đề điều khiển MPPT Điểm công suất cực đại Maximum Power Những kết quả mô phỏng bằng phần Point MPP là một điểm duy nhất trên mềm Matlab kiểm chứng đề xuất đường cong PV nơi năng lượng được tạo 38 DIỄN ĐÀN SINH VIÊN 2020 - NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÁC ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SESSION TWO ra từ nguồn PV Photovoltaic Sources là 3. PHÂN TÍCH tối đa MPPT là một nhiệm vụ quan trọng Phương trình trong hoạt động của các nguồn PV bởi Mô hình PV được sử dụng trong đề xuất trong phần lớn các ứng dụng giá trị của này là một mô hình diode có dòng điện tải điện trở là khác với giá trị .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    336    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.