Sự phát triển nhận thức của đảng về kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới

Bài viết bàn về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các thành phần kinh tế nói chung, về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, được bổ sung và hoàn thiện qua mỗi giai đoạn phát triển kinh tế đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo! | 14 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI TS. Bùi Thanh Xuân Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương Tóm tắt Từ khi tiến hành đường lối đổi mới đến nay nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân ngày càng được bổ sung hoàn thiện. Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành phần kinh tế này được phát triển ở tất cả các ngành lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đây là kết quả của cả quá trình đổi mới và phát triển nhận thức của Đảng về thành phần kinh tế này. Tứ khóa Đảng cộng sản Việt Nam kimh tế tư nhân thời kỳ đổi mơi PARTY COGNITIVE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE ECONOMY DURING THE RENEWAL PERIOD Abstract Since the renovation process has been implemented up to now the Party s awareness of the private economy has been increasingly supplemented and completed. The document of the 12th Party Congress affirmed The private economy is an important driving force in the development of the economy with many socialist-oriented components. This economic component is developed in all sectors and fields not prohibited by law . This is the result of both the process of renewing and developing the Party s awareness of this economic component. Keyword Communist Party of Vietnam private economy new era 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Các quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân thể hiện tập trung trong các cương lĩnh xây dựng đất nước văn kiện Đại hội Đảng nghị quyết chuyên đề của Trung ương và trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó chủ trương nhất quán là phát triển kinh tế nhiều thành phần và khẳng định Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa XHCN góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.