Mẫu đơn xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật | Phụ lục 1 MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHUC THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC vật APPLICATION FOR PESTICIDE REGISTRATION TÊN THUỐC THƯƠNG MẠI . Trade name TÊN CHUNG .NGUỒN GỐC . Common name HÀM LƯỢNG . DẠNG THÀNH PHẨM . Active ingredient content Formulation type TÊN NHÀ SẢN XUẤT . Name of manufacturer basic producer ĐỊA CHỈ NƠI SẢN XUẤT . Address where manufacturing TÊN ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ . Name and address of applicant ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC TẠI VIỆT NAM . Contact address in Vietnam .TEL .FAX . HÌNH THỨC XIN ĐĂNG KÝ . Type of application Chính thức Bổ sung - Tên thương mại - Dạng Full Supplementary Trade name Formulation Tái đăng ký - Hàm lượng hoạt chất - Hỗn hợp Renewal Content ợf a. i. - Phạm vi sử dụng Scợpe ợf applicatiợn - Mục đích sử dụng Aim ợf use - Thay đổi khác Combination - Cách sử dụng Method of application - Liều lượng Dose Other changes ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG Scope of application Cây trồng Crop Dịch hại Pest CÁC TÀI LIỆU VÀ MẪU THUỐC KÈM THEO Attached documents and samples 1. 2 . 3 . Chúng tôi xin cam đoan lời khai trong đơn tài liệu cũng như mẫu vật kèm theo là đúng sự thật. I declare that all the information contained in this application and accompanying documentation is true and correct Tại at . ngày on . Ký tên Signature Name Title

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    23    1    23-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.