Nhận dạng dấu vân tay sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo

Bài viết Nhận dạng dấu vân tay sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo trình bày các thuật toán được sử dụng trong hệ thống nhận dạng dấu vân tay, bao gồm quá trình tiền xử lý, trích chọn đặc trưng và nhận dạng dùng mạng nơ-ron. | 90 Nguyễn Sanh Thành Võ Thị Bích Phương Lê Hữu Duy Phạm Văn Tuấn NHẬN DẠNG DẤU VÂN TAY SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO FINGERPRINT RECOGNITION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK Nguyễn Sanh Thành1 Võ Thị Bích Phương1 Lê Hữu Duy2 Phạm Văn Tuấn1 1 Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng nsthanh102@ vophuong197@ pvtuan@ 2 Trường Cao đẳng Công nghệ Đại học Đà Nẵng lhduy@ Tóm tắt - Nhận dạng dấu vân tay được sử dụng khá phổ biến trong Abstract - Fingerprint recognition has been popularly used in các hệ thống sinh trắc học. Nhiều phương pháp đã được nghiên cứu biometric systems. A lot of methods have been studied to improve nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa hệ thống nhận dạng. Trong performance and optimize recognition system. In this paper an bài báo này một phương pháp hiệu quả để nhận dạng dấu vân tay effective method based on the training africial neural network được nghiên cứu và trình bày dựa trên mô hình huấn luyện mạng model using multi-layer perceptron with back-propagation nơ-ron nhân tạo sử dụng mạng truyền thẳng đa lớp với thuật toán algorithm is studied and presented to recognize fingerprint. In lan truyền ngược. Ngoài ra chất lượng cấu trúc đường vân được addition the quality of ridge line is enhanced with the combination nâng cao với sự kết hợp giữa bộ lọc Gabor và thuật toán FFT. Hệ of Gabor filter and Fast Fourier Transform algorithm. This system thống được đánh giá dựa trên ba tập cơ sở dữ liệu ảnh vân tay is evaluated by using three database sets FVC2000 FVC2002 FVC2000 FVC2002 và FVC2004. Hiệu năng của phương pháp FVC2004. The performance of the proposed method is compared được đề xuất cũng được so sánh với hai phương pháp khác đó là with that of two other methods including Matching and RBF SVM. Đối sánh và RBF SVM. Kết quả nhận dạng chỉ ra rằng phương pháp The recognition results indicate that the approach using neural sử dụng mạng nơ-ron cho kết quả nhận dạng cao và đáng tin cậy. network has high recognition .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.