Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Bài viết tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đển hoạt động kinh doanh của NHTM theo hai nhóm cơ bản: nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan; từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm giúp các NHTM tham khảo cho việc xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh, cũng như cải thiện nội lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng mình. | Kinh tế - Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Vũ Thị Hồng Nga Tóm tắt Căn cứ nhu cầu thực tế của các ngân hàng thương mại NHTM tác giả đã tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đển hoạt động kinh doanh của NHTM theo hai nhóm cơ bản nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm giúp các NHTM tham khảo cho việc xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cũng như cải thiện nội lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng mình. Từ khoá Nhân tố ảnh hưởng hoạt động ngân hàng ngân hàng thương mại. Summary Based on the actual needs of commercial banks the author has synthesized the factors affecting the business activities of commercial banks in two basic groups subjective factors and objective factors thereby recommended a number of solutions to help commercial banks refer to the process of developing business strategies as well as improving internal capacity to improve their business performance. Keywords Influential factors banking activities commercial banks. 1. Đặt vấn đề ngân hàng sẽ có điều kiện thuận lợi để Kinh doanh ngân hàng là một lĩnh mở rộng quy mô tín dụng tăng khả năng vực nhạy cảm bởi nó liên quan trực tiếp sinh lời. Tuy nhiên trong một thị trường đến nhiều chủ thể khác nhau trong nền cạnh tranh không hoàn hảo để tồn tại kinh tế. Bất kỳ một biến động nào trong và phát triển thì việc nâng cao hiệu quả nền kinh tế đều có thể ảnh hưởng đến kinh doanh là một yếu tố quan trọng hoạt động ngân hàng. Nếu tình hình kinh hàng đầu của các NHTM. Do vậy các tế chính trị xã hội ổn định thì tình hình NHTM cần phải xác định được các nhân sản xuất kinh doanh của các cá nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp sẽ diễn ra bình thường nhân tố đó đến hiệu quả kinh doanh từ hoạt động ngân hàng nhờ đó cũng diễn đó đưa ra những quyết định hợp lý để ra suôn sẻ. Khi nền kinh tế tăng trưởng hạn chế những rủi ro trong hoạt động nhanh hoạt động kinh doanh thuận

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.