Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán tại các bệnh viện công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này giúp các bệnh viện công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính có những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán để tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh. | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP CHUYỂN SANG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT PUBLIC HOSPITAL TRANSFERRING TO SEFL-FINANCIAL AUTOMATICITY Trần Khánh Lâm- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA Đoàn Thị Thanh Tú Phòng KHTC Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán tại các bệnh viện công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn T P. Hồ Chí Minh. Qua kết quả khảo sát 172 cán bộ kế toán đang làm việc tại các bệnh viện công chuyển sang tự chủ tài chính tại Tp. Hồ Chí Minh kết quả nghiên cứu chỉ ra 5 nhân tố Hệ thống văn bản pháp luật Hệ thống công nghệ thông tin Trình độ của nhân viên kế toán Sự hỗ trợ của nhà quản lý cấp cao Kết quả tài chính ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán biến phụ thuộc và giải thích sự biến đổi của biến phụ thuộc. Nghiên cứu này giúp các bệnh viện công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính có những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán để tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh. ABSTRACT This study s purpose is to identify factors affecting the accounting organization at public hospitals to switch to financial autonomy in Ho Chi Minh City. Through the survey results of 172 accounting officers working in public hospitals to switch to financial autonomy in Ho Chi Minh City the research results show 5 factors Legal documents system Information technology system Qualifications of accountants Support of senior managers Financial results affect the accounting organization work dependent variable and explain variations of the dependent variable. This Study advises the public hospitals to have solutions to improve the accounting organization work for the organization to develop stronger in the future. Từ khóa kế toán đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính Keywords accounting public unit self-finance JEL Classifications M40 M49

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.