Đề thi Olympic Tin học sinh viên lần thứ XVI khối Cá nhân Cao đẳng (Năm 2007)

Đề thi Olympic Tin học sinh viên lần thứ XVI khối Cá nhân Cao đẳng (Năm 2007) cung cấp cho thí sinh các bài tập giải quyết vấn đề lập trình gồm: tính lương; xâu lặp; nhật kí hành trình; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề thi! | Khối thi Cá nhân Cao đẳng Thời gian làm bài 180 phút Ngày thi 10 11 2007 Nơi thi Đại học Đà Nẵng Tên bài File nguồn nộp File dữ liệu File kết quả Thời gian mỗi test Tính lương Xâu lặp WLOOP. 1 giây Nhật kí hành trình TRACE. 1 giây Chú ý Dấu được thay thế bởi đuôi ngầm định của ngôn ngữ được sử dụng để cài chương trình Thí sinh phải nộp cả file mã nguồn của chương trình và file chương trình thực hiện chương trình đã được biên dịch ra file .exe . Bài 1. Tính lương Năm 2007 lương tháng của nhân viên Công ty Tình Nguyện được tính dựa trên số năm công tác mức lương chính và xếp loại lao động. - Số năm công tác được tính bằng cách lấy phần nguyên của tổng số ngày đã công tác từ ngày vào công ty cho đến ngày hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2007 chia cho 365 - Có 4 mức lao động được xếp loại 1 2 3 4 ứng với mỗi mức có một số tiền thưởng phạt tương ứng là 500000 200000 0 - 100000. - Lương thực tế của nhân viên là tổng của lương chính phụ cấp 3 lương chính nhân với số năm công tác và số tiền thưởng phạt. Hãy sử dụng MS Excel tạo tệp để giải quyết một số việc về tính lương cho Công ty Tình Nguyện có 100 nhân viên. Giả sử trên Sheet 1 dữ liệu sẽ được nhập vào các ô Ak Bk Ck tương ứng là ngày vào công ty mức xếp loại lao động 1 2 3 hoặc 4 và lương chính không quá mười triệu của các nhân viên với k 1 . 100. Lập các công thức để tính tiền thưởng trung bình của các nhân viên xếp loại 1 và 2 trong tháng và tổng tiền lương thực tế mà công ty phải trả trong tháng cho toàn bộ nhân viên và kết xuất tương ứng vào ô G1 và H1 của Sheet 1. Chẳng hạn với số nhân viên là 5 ta có bảng mẫu sau A B C D E F G H 1 01 10 1971 1 10000000 2 13 03 2001 2 2366669 3 06 10 2007 4 540000 4 11 12 2005 3 9136044 5 19 10 1999 2 5655102 Trang 1 3 Chú ý rằng bạn phải định dạng kiểu dữ liệu cho các ô ở cột A là Date Custom khuôn dạng dd mm yyyy ví dụ 20 11 2007 cột B và C là Number không có số thập phân và không có dấu tách nhóm số

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.