QASEE: A potential learning model to improve the critical thinking skills of pre service teachers with different academic abilities

Research on critical thinking skills has been frequently carried out, but it has not shown maximum results. This problem is exacerbated by the differences in pre-service teachers’ academic abilities. A new learning model that can improve pre-service teachers’ critical thinking skills and reduce the gap in critical thinking skills among the upper, middle, and lower academic ability pre-service teachers is needed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    70    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.