Đề cuơng môn pháp luật thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ

Bộ môn Luật Thương mại- Khoa Luật Thương mại- ĐH Luật Tp HCM 1. Tên học phần: Pháp luật về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ 2. Số đơn vị học trình: 3 đơn vị học trình. 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 2. 4. Phân bổ thời gian: 45 tiết + Lên lớp: 33 tiết; + Thảo luận: 09 tiết; + Tự học và thực hành: 03 tiết; 5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học về tài sản và hợp đồng dân sự 6. Mục tiêu của học phần Môn Thương mại. | 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Bộ môn Luật Thương mại- Khoa Luật Thương mại- ĐH Luật Tp HCM 1. Tên học phần Pháp luật về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ 2. Số đơn vị học trình 3 đơn vị học trình. 3. Trình độ Sinh viên năm thứ 2. 4. Phân bổ thời gian 45 tiết Lên lớp 33 tiết Thảo luận 09 tiết Tự học và thực hành 03 tiết 5. Điều kiện tiên quyết Sinh viên đã học về tài sản và hợp đồng dân sự 6. Mục tiêu của học phần Môn Thương mại hàng hóa và dịch vụ giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về các hoạt động thương mại theo pháp luật Việt Nam bao gồm những nội dung cơ bản Khái niệm về thương nhân và về các hoạt động thương mại các hoạt động thương mại cụ thể Quyền và nghĩa vụ của các thương nhân trong hoạt động thương mại Các chế tài trong hoạt động thương mại. Sau khi học xong môn học sinh viên biết vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để vận dụng vào việc đọc và hiểu văn bản pháp luật. Môn chủ thể kinh doanh giúp người học có những kiến thức pháp luật để vận dụng vào công việc thực tế . 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần Khi nghiên cứu môn Chủ thể kinh doanh sinh viên phải nắm bắt được những nội dung sau - Khái quát về thương nhân và hoat động thương mại - Mua bán hàng hoá trong thương mại - Dịch vụ thương mại - Hoạt động trung gian thương mạii - Các hoạt động xúc tiến thương mại - Một số hoạt động thương mại khác - Chế tài trong hoạt động thương mại 8. Tài liệu học tập - Giáo trình Luật Thương mại của Trường ĐH Luật Hà Nội và của các trường ĐH khác nếu có - Đề cương môn học cho sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH Luật Hồ Chí Minh. - Các Tạp chí Luật học của Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật Tạp chí Khoa học pháp lý Tạp chí Lập pháp - Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước cấp trường - Các bài viết của các tác giả về các vấn đề có liên quan - Văn bản pháp luật liên quan đến môn học Luật Thương mại. 9. Phương pháp giảng dạy - Giảng lý thuyết Giảng giải. - Thảo luận Giảng .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    116    0    25-11-2020