Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tên doanh nghiệp: Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ngày Nơi đặt trụ sở chính: Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: . Họ và tên người đại diện:. Ngày tháng năm sinh: . Nam (Nữ). Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): . Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): . Đề nghị xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. , ngày tháng năm Người làm đơn XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG Về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG