Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận quản lý về hoạt động lập kế hoạch nói riêng và khoa học quản lý nói chung. Đặc biệt góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ HÀ QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN HẬU THÀNH Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: - Đường - Quận - TP Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 201. 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Ngày nay với nền kinh tế thị trường phát triển đã đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Trong đó các doanh nghiệp nhà nước là một trong những loại hình doanh nghiệp đóng góp lớn vào xây dựng phát triển đất nước tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập. Tuy nhiên vấn đề cần quan tâm khi nền kinh tế phát triển kèm theo đó là sự thay đổi mô hình doanh nghiệp thì vai trò quản lý phải phát triển theo. Một trong những vấn đề quản lý đó là quản lý về hoạt động lập kế hoạch trong mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa các doanh nghiệp Nhà nước cũng phải tự chủ về kinh doanh về tài chính và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình, do vậy các doanh nghiệp cũng phải tự hoàn thiện công tác quản lý về hoạt động lập kế hoạch một cách tốt hơn để tồn tại và phát triển trong bối cảnh những năm gần đây thay đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp Nhà nước. Lập kế hoạch là một trong những chức năng cơ bản nhất, phổ biến nhất của quản lý. Chức năng này tồn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    51    1    03-10-2022
13    6    1    03-10-2022
7    6    1    03-10-2022
204    72    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.