Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại Thuận Thành

Kết cấu của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về công chức và đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã; Thực trạng đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại Thuận Thành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG HÀ NỘI - 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. CHU XUÂN KHÁNH Phản biện 1: PGS. TS. Bùi Huy Khiên - Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 2: TS. Tạ Ngọc Hải – Bộ Nội vụ Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402 Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77- Đƣờng Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội Thời gian: vào hồi 17 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, mỗi tỉnh và mỗi quốc gia. Đất nước ta đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đẩy mạnh CNH – HĐH, giai đoạn "ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã là người giúp Ủy ban nhân dân làm công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có chức năng, nhiệm vụ “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật” (Theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ quy định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.