Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc của nữ sinh viên điều dưỡng chính quy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020

Bài viết mô tả thực trạng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc của nữ sinh viên điều dưỡng chính quy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng là 199 nữ sinh viên điều dưỡng chính quy năm thứ nhất và năm thứ hai đang học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình; thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CĂNG THẲNG CẢM XÚC CỦA NỮ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020 Trần Thái Phúc1 Tăng Thị Hảo1 Nguyễn Thị Nga1 Mỵ Thị Hải1 1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng và tìm hiểu viên có học lực trung bình khá trở xuống có một số yếu tố liên quan đến căng thẳng nguy cơ căng thẳng cảm xúc mức độ cao cảm xúc của nữ sinh viên điều dưỡng chính cao hơn so với sinh viên có học lực khá trở quy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình lên với p lt 0 05. Nhóm sinh viên có áp lực năm 2020. Đối tượng và phương pháp học tập ở mức cao có nguy cơ căng thẳng nghiên cứu Đối tượng là 199 nữ sinh viên cảm xúc mức độ cao cao hơn nhóm có áp điều dưỡng chính quy năm thứ nhất và năm lực học tập mức độ trung bình và thấp với thứ hai đang học tại trường Đại học Y Dược p NGHIÊN CỨU KHOA HỌC . Japanese language class students vấn đề căng thẳng tâm lý ở mức cao do áp have a higher risk of emotional stress than lực học tập thi cử các mối quan hệ tình those studying English classes p NGHIÊN CỨU KHOA HỌC . Cỡ mẫu Chọn mẫu toàn bộ 199 nữ SV trả lời bằng cách khoanh tròn vào sinh viên điều dưỡng chính quy năm thứ 2 một trong các số 1 2 3 4 5 tương ứng với thứ 3. các phương án trả lời rất không đồng ý . Phương pháp đo lường đánh giá không đồng ý không có ý kiến gì đồng ý và . Công cụ thu thập số liệu rất đồng ý. Đánh giá mức độ hỗ trợ xã hội hỗ trợ từ gia đình từ bạn bè và từ những Thu thập số liệu bằng bộ câu hỏi tự người khác dựa vào tổng điểm số của các điền bao gồm 47 câu hỏi tham khảo nghiên câu tương ứng. Tổng điểm tối thiểu là 12 cứu của tác giả Vũ Dũng 2015 3 . Thang tối đa là 60 điểm. Hỗ trợ xã hội chia làm hai đo tự đánh giá về căng thẳng cảm xúc - nhóm nhóm có hỗ trợ tốt có điểm từ mức Perceived stress scale-10 PSS 10 này đã 3 4 tổng điểm tối đa trở lên 45-60 điểm được đánh giá tính giá trị và độ tin cậy cao còn lại là nhóm có sự hỗ trợ chưa tốt lt với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.