Thực trạng kiến thức tự tiêm insulin của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

Bài viết mô tả thực trạng kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 117 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3. Bộ Y tế ed. Quản lý điều dưỡng . 1. Bộ Y tế Quyết định số 1613 QĐ-BYT 2004 Nhà xuất bản Y học Hà Nội. ngày 03 5 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 4. Bộ Y tế Quyết định số 1352 QĐ-BYT Kế hoạch hành động quốc gia tăng cường ngày 21 4 2012 quy định chuẩn năng lực công tác điều dưỡng hộ sinh giai đoạn cơ bản của điều dưỡng Việt Nam. 2012. 2002-2010. 2002. 5. American Association of Colleges 2. James Buchan ed. Global Nursing of Nursing The Essentials of Master s Shortages Are often a symptom of wider Education in Nursing. 2011. health system or societal ailments. ed. 6. Phan Quốc Hội Thực trạng và hiệu . 8TS. Vol. BMJ. 2002 Queen Margaret quả can thiệp nâng cao năng lực Điều University College . 751-752. dưỡng trưởng tại tỉnh Nghệ An. 2014. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020 Đặng Thị Hân1 Trần Thị Bích Đào1 Nguyễn Thị Dung1 Mai Thị Yến1 Cồ Thị Toan1 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng kiến thức tỷ lệ 67 5 . Người bệnh có kiến thức tự tiêm tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo Insulin đạt chiếm 62 4 và người bệnh có đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa kiến thức tự tiêm Insulin không đạt chiếm tỉnh Nam Định năm 2020. Đối tượng và 37 6 . Điểm trung bình kiến thức tự tiêm phương pháp nghiên cứu Đối tượng Insulin của người bệnh là 13 85 3 8 trên nghiên cứu gồm 117 người bệnh đái tháo tổng 21 điểm. Kết luận Kiến thức tự tiêm đường type 2 điều trị tại Bệnh viện đa khoa Insulin của người bệnh đái tháo đường type tỉnh Nam Định. Phương pháp nghiên cứu 2 tham gia nghiên cứu còn hạn chế. mô tả cắt ngang. Kết quả Tỷ lệ nam nữ Từ khóa Kiến thức tự tiêm Insulin đái 1 85. Đa số người bệnh là nông dân chiếm tháo đường type 2. CURRENT KNOWLEDGE OF INSULIN SELF-INJECTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MANAGED BY NAM DINH GENERAL HOSPITAL ABSTRACT Objective To describes the current by Nam Dinh General .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.