Khảo sát nhận thức của sinh viên ngành tiếng Pháp đối với chuẩn đầu ra năng lực tiếng Pháp

Nhận thức của sinh viên về cấu thành chung của chuẩn đầu ra còn hạn chế. Tuy tất cả sinh viên được khảo sát đều liên hệ chuẩn đầu ra với năng lực ngôn ngữ và giao tiếp, nhưng nhận thức cụ thể của sinh viên thì chưa đầy đủ. Một số đáng kể sinh viên năm 1 và năm 4 được khảo sát xác định được chuẩn năng lực đang áp dụng cho sinh viên ngành tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhưng vẫn còn con số không nhỏ sinh viên xác định sai bậc năng lực được chọn làm chuẩn. | KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG PHÁP ĐỐI VỚI CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG PHÁP Phạm Thị Tuyết Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 20 11 2019 Hoàn thành phản biện 15 12 2019 Duyệt đăng 28 04 2020 Tóm tắt Nhận thức của sinh viên về cấu thành chung của chuẩn đầu ra còn hạn chế. Tuy tất cả sinh viên được khảo sát đều liên hệ chuẩn đầu ra với năng lực ngôn ngữ và giao tiếp nhưng nhận thức cụ thể của sinh viên thì chưa đầy đủ. Một số đáng kể sinh viên năm 1 và năm 4 được khảo sát xác định được chuẩn năng lực đang áp dụng cho sinh viên ngành tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế nhưng vẫn còn con số không nhỏ sinh viên xác định sai bậc năng lực được chọn làm chuẩn. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chuẩn đầu ra. Từ khóa Chuẩn đầu ra nhận thức ngành tiếng Pháp 1. Mở đầu Trong khoảng 10 năm lại đây cùng với việc triển khai dự án Giáo dục đại học giai đoạn I và II chuẩn đầu ra trở thành một phần bắt buộc trong chương trình đào tạo bậc đại học tại Việt Nam. Các chương trình đào tạo được yêu cầu xây dựng nêu rõ đầu ra về nhận thức kiến thức và kỹ năng nhằm đảm bảo đối tượng được đào tạo đáp ứng được yêu cầu theo chuẩn đã được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng. Trong đào tạo ngoại ngữ chuẩn đầu ra góp phần xác định được năng lực ngôn ngữ bên cạnh kiến thức thái độ phù hợp của người sử dụng ngôn ngữ. Từ năm 2011 khi Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 được triển khai các bậc năng lực từ A1 đến C1 tương ứng với bậc 1 đến bậc 5 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được sử dụng để áp cho chuẩn năng lực đầu ra cho các bậc học từ tiểu học đến đại học. Trong những năm qua trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã xây dựng chuẩn đầu đầu ra theo yêu cầu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 nay là Đề án Ngoại ngữ quốc gia kéo dài đến 2025 . Đồng thời kéo theo đổi mới chương trình giáo trình phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Theo đó sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.