Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Luận văn "Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị" được hoàn thành với các nội dung chính như Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với các dự án xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng cấp huyện; Thực trạng quản lý nhà nước đối với các dự án xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ TRẦN VÂN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN MIỀN NÚI ĐAKRÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . TRẦN VĂN GIAO THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 Công trình đƣợc hoàn thiện tại Học viện Hành chính Quốc gia Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TRẦN VĂN GIAO Phản biện 1 . Phản biện 2 . . Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn thạc sỹ họp tại Học viện Hành chính quốc gia số 77 Nguyễn Chí Thanh quận Đống Đa thành phố Hà Nội vào hồi . giờ ngày . tháng . năm 2016 Có thể tìm hiểu Luận văn tại - Thư viện Học viện Hành gia PHẦN MỞ ĐẦU cấp thiết của đề tài luận văn Cơ sở hạ tầng còn được gọi là kết cấu hạ tầng là hệ thống các công trình xây dựng làm nền tảng cho mọi hoạt động KT-XH. Cơ sở hạ tầng bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là lực lýợng vật chất nền tảng của tất cả các công trình các hoạt ðộng kinh tế vãn hóa và ðời sống. Cơ sở hạ tầng có chức nãng và nhiệm vụ cơ bản là ðảm bảo những điều kiện chung cần thiết cho quá trình sản xuất và tái sản xuất mở rộng được diễn ra bình thường liên tục. Với tính chất ða dạng và thiết thực cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH của mỗi quốc gia và từng vùng lãnh thổ. Chính vì vậy việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng đang là ưu tiên của nhiều quốc gia đang phát triển. Đakrông là địa phương có tiềm năng tự nhiên rất lớn cho phát triển KT-XH được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc ít người chính quyền địa phương cũng đã triển khai thực hiện các chương trình giải pháp về phát triển từ NSNN theo các chương trình mục tiêu đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH giao thông nông thôn hỗ trợ sản xuất như Chương trình 135 Chương trình 30a Đề án 814 để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất hàng hóa trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    29    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.