Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đã lựa chọn được 18 bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Kết quả ứng dụng các bài tập mà đề tài đã lựa chọn trong thực tiễn đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu. | - Sè 3 2021 LÖÏA CHOÏN BAØI TAÄP PHAÙT TRIEÅN THEÅ LÖÏC CHUNG CHO NÖÕ SINH VIEÂN NAÊM THÖÙ NHAÁT TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG THÖÔNG MAÏI ÑAØ NAÜNG Nguyễn Hữu Anh Vũ Nguyễn Xuân Hùng Tóm tắt Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đã lựa chọn được 18 bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Kết quả ứng dụng các bài tập mà đề tài đã lựa chọn trong thực tiễn đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu. Từ Khóa Bài tập phát triển thể lực nữ sinh viên Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Choosing exercises to develop general physical strength for first-year female students of Danang College of Commerce Summary The topic has employed regular scientific research methods and selected 18 exercises for developing first-year female students physicality at Danang College of Commerce. The results have been highly effective in developing physical fitness for the research subjects. Keywords Physical development exercises female students Danang College of Commerce. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng là rất Để đạt được mục tiêu đào tạo ra những cán cần thiết. bộ có năng lực chuyên môn giỏi có phẩm chất PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU nhân cách tốt và có sức khoẻ đáp ứng được yêu Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cầu nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ sau Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu đổi mới không chỉ trang bị cho sinh viên kiến phương pháp phỏng vấn phương pháp kiểm tra thức chuyên môn vững vàng mà phải luôn rèn sư phạm phương pháp thực nghiệm sư phạm luyện để tạo được nền tảng thể lực thật tốt đáp phương pháp toán học thống kê. ứng được yêu cầu lao động hoặc công tác. Quán KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN triệt tầm quan trọng của công tác giáo dục thể 1. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho chất GDTC cho sinh viên thực tế giảng dạy nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Cao tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng cho đẳng Thương mại Đà Nẵng thấy chất lượng GDTC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG