Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Dạy học phân môn trang trí tại trường trung học cơ sở Nam Trung Yên Hà Nội

Đề tài nghiên cứu nhằm giúp cho giáo viên và học sinh THCS có những kiến thức giáo dục thẩm mỹ hoàn thiện hơn và được đầu tư khoa học hơn. Bổ sung phương pháp dạy học tốt hơn cho giáo viên THCS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại trường THCS Nam Trung Yên - Hà Nội. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGU ỄN NGỌC N M DẠ HỌC PH N M N TR NG TR TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ N M TRUNG N H N I LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN V PHƢƠNG PHÁP DẠ HỌC B M N MỸ THUẬT Khóa 1 2015 - 2017 Hà Nội 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGU ỄN NGỌC N M DẠ HỌC PH N M N TR NG TR TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ N M TRUNG N H N I LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật Mã số 60140111 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. QUÁCH THỊ NGỌC AN Hà Nội 2018 LỜI C M ĐO N T uậ v T s uậ v ọ ộ t uật N N trì tổ ợ t ệu v ê ứu ủ r ê t .C số ệu kết quả êu tr uậ v tru t ự . Một số t t ê qu số ệu v trí ẫ ều ợ rõ t ầ t ệu t k ả v ụ ụ tr uậ v . N 26 á 01 ă 2018 T ả uậ v Đã k Nguyễn Ngọc Nam DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT C ệt t DH D ọ ĐHSP Đ ọ S GDPT G ụ ổt GV G vê HS Họ s Nxb N uất ả PL P ụ ụ PPDH P ọ SGK S k THCS Tru ọ sở D NH MỤC BẢNG Bả . Kết quả ể Tr trí tr ớ k t ự ệ ủ ớ t ự ệ v ớ ố ứ . . 63 Bả . Kết quả ể ủ t ự ệ . 64 Bả . S s kết quả ớ t ự ệ 7A1 tr ớ v s u t ự ệ t e tỷ ệ . 64 Bả . S s kết quả ể số ữ ớ t t ự ệ v ớ ố ứ s uk t ự ệ t . 67 D NH MỤC BIỂU ĐỒ B ểu ồ B ểu ồ ứ ộ êu t í â tr t uật ở THCS N Tru Yê . . 25 B ểu ồ . B ểu ổ tỷ ệ t ể tr ớ k t ự ệ ủ ớ t ự ệ v ớ ố ứ . 63 B ểu ồ . B ểu ồ s s tỷ ệ t ể kết quả s u t ự ệ 7A1 v ớ ố ứ 7A2 . 67 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 C 1 CƠ SỞ Ý UẬN VÀ THỰC TIỄN . 7 . K qu t u về â Tr trí ở tr ờ THCS . 7 . Mụ t êu - ọ â Tr trí . 8 . N ệ vụ - ọ â Tr trí . 8 . V tr ủ - ọ â Tr trí . 8 . C sở uậ ọ â Tr trí t e ớ tí ự tr tr ờ THCS . 10 . Một số k ệ về ọ tí ự . 10 . Nộ u ả ủ â Tr trí THCS . 14 . Một số PPDH tí ự ọ s tr â Tr trí ở THCS . 15 . Đặ ể tâ ứ tuổ ủ ọ s THCS . 17 . K qu t u về tr ờ Tru ọ sở N Tru Yê H Nộ . 20 . T ự tr sử ụ ọ tí ự tr â Tr trí t tr ờ THCS N Tru Yê H Nộ . 22 . K qu t về k ả s t t ự tr . 22 . Kết quả k ả s t t ự tr . 24 . Một số ếu tố ả ở ế ất ợ - ọ â Tr trí t tr ờ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.