Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên theo hướng nông nghiệp đô thị

Nội dung chính của luận văn là phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên theo hướng nông nghiệp đô thị. Đưa ra được những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên theo hướng nông nghiệp đô thị. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ VĂN DƯỠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên năm 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ VĂN DƯỠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ngành Kinh tế nông nghiệp Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Văn Tâm Thái Nguyên năm 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của tôi. Các số liệu kết quả trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luân văn đã được cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên tháng 5 năm 2020 Tác giả luận văn Ngô Văn Dưỡng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CẢM ƠN Luận văn được hoàn thành là kết quả của quá trình học tập nghiên cứu lý luận và tích luỹ kinh nghiệm thực tế của tác giả. Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ đã làm sáng tỏ những ý tưởng tư duy của tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với TS. Nguyễn Văn Tâm - người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Có được kết quả này tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên các Phòng ban của thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và các cán bộ đã cung cấp số liệu tư liệu khách quan chính xác giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này. Cuối cùng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG