Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Triệu Quang Phục

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập Toán 12, mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Triệu Quang Phục" được chia sẻ dưới đây. Hi vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi bước vào kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GD amp ĐT HƯNG YÊN BÀI THI HỌC KÌ II -MÔN TOÁN KHỐI 12 TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC NĂM HỌC 2021 2022 Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Đề thi có 05 trang Họ và tên học sinh .SBD . .Lớp . Mã đề 310 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 27. 28. 29. 30 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Câu 1 Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f x 2 x sin x là A. 2 x 2 cos x C . B. 2 x 2 cos x C . C. x 2 cos x C . D. x 2 cos x C . Câu 2 Mệnh đề nào dưới đây đúng A. cos xdx sin x C. B. cos xdx sin x C. 1 C. cos xdx cos x C. D. cos xdx 2 cos 2 x C. 3 Câu 3 Cho hàm số f x có đạo hàm trên đoạn 0 3 f 0 2 và f 3 5. Tính I f x dx . 0 A. 3 B. 9 C. 5 D. 9 2 2 Câu 4 Nếu f x dx 2 thì 4 x f x dx 0 0 bằng A. 12 . B. 10 . C. 4 . D. 6 . Câu 5 Cho hàm số f x liên tục và không âm trên đoạn a b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y f x trục Ox và 2 đường thẳng x a x b được tính theo công thức nào dưới đây b b b b A. S f x dx. B. S f x dx. C. S f x dx. D. S f x dx. 2 a a a a Câu 6 Cho hàm số f x 2 x e . Tìm một nguyên hàm F x của hàm số f x thỏa mãn x F 0 2023 A. F x x 2 e x 2022 . B. F x x 2 e x 2018 . C. F x x 2 e x 2020 . D. F x e x 2019 . Câu 7 Số phức liên hợp của số phức z 2 5i là A. z 2 5i. B. z 5i. C. z 5i. D. z 5 2i. Câu 8 Môđun của số phức z 3 4i bằng A. 5. B. 25. C. 3. D. 4. Câu 9 Trong không gian Oxyz vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P 2 x y 5 z 1 0 A. n1 2 1 5 . B. n2 2 1 5 . C. n3 2 1 5 . D. n4 2 1 5 . Câu 10 Trong không gian Oxyz điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng P x y 2 z 1 0 A. M 1 1 2 0 . B. M 2 1 2 1 . C. M 3 1 3 0 . D. M 4 1 2 0 . Trang 1-Mã đề 310-Toán 12 Câu 11 Trong không gian Oxyz cho A 2 3 6 B 0 5 2 . Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là A. I 2 8 8 . B. I 1 1 2 . C. I 1 4 4 . D. I 2 2 4 . x 4 7t Câu 12 Trong không gian Oxyz tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng d y 5 4t t . z 7 5t A. u1 7 4 5 . B. u2 5 4 7

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.