Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi" là làm rõ các tiền đề lý luận và thực tiễn để vận dụng vào việc phân tích đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH MINH KỲ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số Đà Nẵng - Năm 2021 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS. TS. Đào Hữu Hòa Phản biện 1 Trần Trung Vinh Phản biện 2 TS Nguyễn Ngọc Duy Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 3 năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin-Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế ĐHĐN 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay con người đã trở thành yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành bại của tổ chức. Doanh nghiệp có thể tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách sử dụng lao động một cách hiệu quả tận dụng kinh nghiệm và năng lực của họ nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Để phát huy hơn nữa vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp một trong những biện pháp mà doanh nghiệp cần thực hiện đó là phải tạo được động lực thúc đẩy người lao động. Nhưng để có cơ sở tạo động lực cho người lao động được tốt hơn doanh nghiệp cần phải thực hiện việc đánh giá thành tích nhân viên. Việc đánh giá thành tích nhân viên có nhiều tác dụng nhiều mục tiêu nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên bất cứ phương pháp đánh giá nào đều mang lại những tác dụng khác nhau. Nhận diện được tầm quan trọng trong công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cố gắng xây dựng một hệ thống đánh giá thành tích ngày một hoàn thiện hơn Tuy nhiên việc đánh giá thành tích nhân viên không phải là một công việc dễ thực hiện tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi vẫn còn tồn tại một số bất cập cụ thể như Chưa xây dựng được bảng mô tả công việc cho từng chức danh công việc để làm căn cứ đánh giá đánh giá thành tích để trả lương còn mang tính hình thức sử dụng phương thức bình quân tiền lương chưa sử dụng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.