Ebook Sustainability through energy-efficient buildings: Part 2

Part 2 of ebook "Sustainability through energy-efficient buildings" provides readers with contents including: energy conservation potential through thermal energy storage medium in buildings; silica aerogel blankets as super-insulating material for developing energy efficient buildings; heating ventilation and air-conditioning systems for energy-efficient buildings; improving energy efficiency in buildings - challenges and opportunities in the european context; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.