Báo cáo khoa học: "ADP based Search Algorithm for Statistical Machine Translation"

We introduce a novel search algorithm for statistical machine translation based on dynamic programming (DP). During the search process two statistical knowledge sources are combined: a translation model and a bigram language model. This search algorithm expands hypotheses along the positions of the target string while guaranteeing progressive coverage of the words in the source string. We present experimental results on the Verbmobil task.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
254    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.