Báo cáo khoa học: "An Efficient Statistical Speech Act Type Tagging System for Speech Translation Systems"

This paper describes a new efficient speech act type tagging system. This system covers the tasks of (1) segmenting a turn into the optimal number of speech act units (SA units), and (2) assigning a speech act type tag (SA tag) to each SA unit. Our method is based on a theoretically clear statistical model that integrates linguistic, acoustic and situational information. We report tagging experiments on Japanese and English dialogue corpora manually labeled with SA tags.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    471    8    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.