Mẫu Báo cáo khảo sát hệ thống quản lý

Mẫu "Báo cáo khảo sát hệ thống quản lý" dùng mô tả sự không phù hợp được tìm thấy, mô tả kiến nghị sự KPH tiềm ẩn. Biểu mẫu được biên soạn theo mẫu chuẩn, dễ dàng cho người sử dụng. . | BÁO CÁO KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BM 02, 280211, Rev00 Người Khảo sát: Người BP được Khảo sát: Bộ phận: Bộ phận: Email: Email: Tiêu chuẩn Khảo sát: Báo cáo số: Ngày khảo sát soát xét: Quá trình Khảo sát soát xét: Mô tả sự không phù hợp được tìm thấy: Mô tả kiến nghị sự KPH tiềm ẩn (nếu có): Ý kiến của TBP/QĐX được Khảo sát: Người Khảo sát soát xét: Date: / /20 Xác nhận của TBP/QĐX được Khảo sát: Date: / /20 Page: 3 of 3 Page: 2 of 2 Page: 1 of 1

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG