Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 413

Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 413 nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. | IẾ - 2018 – Ề ã đề: 413 Câu 1: Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành A. siêu cường tài chính số một thế giới. B. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới. C. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. D. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. Câu 2: Cao trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được mở đầu bằng A. phong trào Ngũ tứ. B. khởi nghĩa Nam Xương. C. phong trào Nghĩa Hòa đoàn. D. khởi nghĩa Vũ Xương. Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai có xu hướng liên kết khu vực là A. sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc về kinh tế. B. sự mở rộng và đa dạng của quan hệ quốc tế. C. sự hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính. D. sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất. Câu 4: Điểm khác nhau căn bản giữa cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là mọi phát minh kĩ thuật đều A. bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. B. dựa trên các ngành khoa học cơ bản. C. bắt nguồn từ thực tiễn. D. xuất phát từ nhu cầu chiến tranh. Câu 5: Nền kinh tế Việt Nam những năm 1936 - 1939 có đặc điểm gì? A. Phát triển không ổn định. B. Phục hồi và phát triển. C. Suy thoái và khủng hoảng. D. Phát triển chậm chạp. Câu 6: Các Hội Cứu quốc của mặt trận Việt Minh được bắt đầu xây dựng từ A. trung du, miền núi. B. miền xuôi. C. đồng bằng, trung du. D. miền núi. Câu 7: Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp A. vô sản. B. nông dân. C. công nhân. D. tư sản. Câu 8: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là A. thực dân Pháp quyết tâm trừ khử phe chủ chiến. B. sự phân hóa trong nội bộ triều đình phong kiến. C. mâu thuẫn dân tộc gay gắt. D. triều đình phong kiến xuống chiếu Cần vương. Câu 9: Trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, ngành sản xuất nào của Đức giảm 47% so với trước khủng hoảng? A. Nông nghiệp. B. Thương nghiệp. C. Công nghiệp. D. Dịch

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    40    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.