Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: So sánh truyện cổ tích thần kỳ người Khmer Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt (một số type và motif cơ bản)

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: So sánh truyện cổ tích thần kỳ người Khmer Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt (một số type và motif cơ bản) trình bày các nội dung chính sau: Tình hình nghiên cứu so sánh truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam với truyện cổ tích thần kỳ của thế giới từ góc độ type và motif, nhận diện các type và motif cơ bản của truyện cổ tích thần kỳ Khmer Nam Bộ trong tương quan với truyện cổ tích thần kỳ người Việt, . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NHUNG SO SÁNH TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ NGƢỜI KHMER NAM BỘ VỚI TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ NGƢỜI VIỆT MỘT SỐ TYPE VÀ MOTIF CƠ BẢN Chuyên ngành Văn học Dân gian Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học Anh Tuấn . Trần Minh Hƣờng HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan mọi kết quả của đề tài So sánh truyện cổ tích thần kỳ người Khmer Nam Bộ với truyện cổ tích thần kỳ người Việt - một số type và motif cơ bản là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của GS. TS. Vũ Anh Tuấn và TS. Trần Minh Hƣờng. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án này là trung thực và chƣa đƣợc ai công bố dƣới bất kì hình thức nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Tác giả Nguyễn Thị Nhung LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến . Vũ Anh Tuấn Bộ môn Văn học Việt Nam 1 khoa Ngữ văn Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội TS. Trần Minh Hƣờng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tận tâm hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt qua trình nghiên cứu đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô giáo giảng dạy tại bộ môn Văn học Việt Nam 1 tổ Văn học Dân gian đã trang bị cho tôi nền tảng kiến thức và phƣơng pháp để tôi nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Tôi xin cảm ơn Ban quản lý và cán bộ phụ trách thƣ viện của các tỉnh Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Kiên Giang Cán bộ phụ trách chƣơng trình Văn hóa Khmer đài truyền hình các tỉnh và VTV Cần Thơ Lãnh đạo và cán bộ văn thƣ của các đoàn Dù kê các Sƣ trụ trì và các cô chú trong ban trị sự ở các chùa Khmer và bà con Khmer ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long các Thầy Cô và các bạn học sinh ở các trƣờng Dân tộc nội trú các tỉnh các bạn đồng nghiệp học sinh sinh viên là ngƣời Khmer đang học tại trƣờng Đại học Cần Thơ đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình khảo sát và tìm kiếm tƣ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu lãnh đạo các phòng ban .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    23    1    30-09-2022
4    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.