Xác định nhu cầu học tập của sinh viên trong dạy học thực hành kĩ thuật theo lí thuyết học tập trải nghiệm của David A. Kolb

Bài viết xây dựng cách thức xác định nhu cầu học tập của sinh viên học cùng lớp thông qua phân nhóm trình độ và phong cách học tập của họ làm cơ sở cho việc lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học thích hợp để nâng cao hiệu quả dạy học. Kết quả đánh giá thử nghiệm được trình bày trong bài viết này là cơ sở cho giảng viên chủ động linh hoạt phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8 pp. 171-177 This paper is available online at http XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC THỰC HÀNH KĨ THUẬT THEO LÍ THUYẾT HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID A. KOLB Bùi Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt. Trong cùng một lớp học sinh viên luôn có sự khác nhau về trình độ và phong cách học tập nên những nhu cầu về mức độ nội dung học tập và cách thức học tập cũng khác nhau. Dựa vào lí thuyết học tập trải nghiệm và mô hình phong cách học tập của Kolb bài viết xây dựng cách thức xác định nhu cầu học tập của sinh viên học cùng lớp thông qua phân nhóm trình độ và phong cách học tập của họ làm cơ sở cho việc lựa chọn nội dung phương pháp dạy học thích hợp để nâng cao hiệu quả dạy học. Kết quả đánh giá thử nghiệm được trình bày trong bài viết này là cơ sở cho giảng viên chủ động linh hoạt phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Từ khóa Nhu cầu học tập dạy học thực hành kĩ thuật học tập trải nghiệm. 1. Mở đầu Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay quá trình dạy học đã hướng trọng tâm hơn vào nhu cầu học tập của sinh viên thông qua các hình thức học tập linh hoạt như học tập qua mạng học tập từ xa học tập tại chỗ các chương trình đào tạo linh hoạt như đào tạo theo module đào tạo theo tín chỉ đào tạo phân hóa. Các hình thức và chương trình đào tạo linh hoạt này đã cho thấy được khả năng đáp ứng rất tốt của quá trình dạy học đối với những thay đổi đa dạng về nhu cầu học tập của sinh viên và nhu cầu nhân lực của xã hội. Tuy nhiên cho đến nay hoạt động dạy học theo nhu cầu học tập vẫn còn là vấn đề mới. Vì vậy nghiên cứu nhu cầu học tập của sinh viên trong dạy học thực hành kĩ thuật THKT để làm cơ sở cho việc lựa chọn lập kế hoạch dạy học phù hợp là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Năm 2006 dựa vào mô hình dạy học theo chuẩn đầu ra của Prideaux 2003 Natalie Brown đã xác định được mối quan hệ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    20    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.