Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất bằng công cụ đạo hàm cho học sinh trung học phổ thông

Dạy học tích hợp là một trong những định hướng chính của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nước ta sau năm 2015, nhằm hướng tới mục tiêu chuyển nền giáo dục nước ta từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đó, đề tài này tìm hiểu về bài tập tích hợp, nguyên tắc xây dựng và sử dụng các bài tập này trong dạy học. | Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017 Kỷ yếu khoa học XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT BẰNG CÔNG CỤ ĐẠO HÀM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ngô Kiều Trang Đặng Thị Linh Chi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tác giả liên hệ trangtoanhpu2@ TÓM TẮT Dạy học tích hợp là một trong những định hướng chính của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nước ta sau năm 2015 nhằm hướng tới mục tiêu chuyển nền giáo dục nước ta từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đó đề tài này tìm hiểu về bài tập tích hợp nguyên tắc xây dựng và sử dụng các bài tập này trong dạy học. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về dạy học tích hợp thực tiễn dạy học các bài tập tích hợp trong môn Toán ở trường THPT đề tài đề xuất hệ thống bài tập tích hợp tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất bằng công cụ đạo hàm và định hướng sử dụng hệ thống bài tập này trong dạy học nhằm góp phần phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh lớp 12. Từ khóa Bài tập tích hợp dạy học tích hợp đạo hàm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất đạo hàm năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn. CONSTRUCTING AND USING THE SYSTEM OF INTEGRATED EXERCISES TO FIND THE MAXIMUM AND MINIMUM VALUES BY DERIVATIVE TOOL FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS Ngo Kieu Trang Dang Thi Linh Chi Hanoi pedagogical university 2 Corresponding authour trangtoanhpu2@ ABSTRACT Integrated teaching is one of the major orientations of innovating our general education program after 2015 aiming at transforming our education from focusing on the transfer of knowledge to quality development and the capacity of the student. To contribute to the implementation of that renewal this topic explores integrated exercises the principles of constructing and using these exercises in teaching. Based on the study of theoretical issues in integrated teaching practical .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.