Tóm tắt luận văn Thạc sĩ kinh tế: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Khánh Hòa

Trên cơ sở thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Khánh Hòa những năm qua, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh của Tỉnh và môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta tiếp tục được cải thiện và các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài qua các giai đoạn, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Khánh Hòa. | 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kể từ khi tái lập Tỉnh Khánh Hòa 30 06 1989 hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài những năm qua còn bộc lộ những mặt hạn chế Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư củng cố niềm tin của các nhà ĐTNN tạo điều kiện để thành phần kinh tế này phát triển đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh xuất phát từ thực tiễn của địa phương tôi lựa chọn đề tài Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Tỉnh Khánh Hòa làm nội dung nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Tỉnh Khánh Hòa những năm qua đánh giá tiềm năng lợi thế so sánh của Tỉnh và môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta tiếp tục được cải thiện và các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài qua các giai đoạn Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tỉnh Khánh Hòa. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tỉnh Khánh Hòa. 2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu toàn bộ tình hình thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Tỉnh Khánh Hòa từ khi tái lập Tỉnh 1989 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp logic tổng hợp nghiên cứu sử dụng tài liệu số liệu báo cáo và sử dụng phương pháp thống kê tổng hợp tính toán các chỉ tiêu phân tích thực tế rồi cuối cùng đưa ra các giải pháp. 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài Luận văn hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI . Phân tích thực trạng thu hút vốn FDI và tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Khánh Hòa. Nghiên cứu định hướng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI vào tỉnh Khánh Hòa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.