Determinant factors behind changes in health-seeking behaviour before and after implementation of universal health coverage in Indonesia

The health insurance system in Indonesia was transformed in 2014 to achieve universal health coverage (UHC). The effective implementation of essential primary health services through UHC has resulted inefficient healthcare utilisation, which is reflected in the health-seeking behaviour of the community |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.